เมนูการใช้งาน

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยมีภาระรับผิดชอบเป็นผู้จัดการและดูแล ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหลัก ของคณะวิศวกรรม ศาสตร์ สนับสนุนการบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง ด้านการเรียน/การสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/งานบริหารและงานธุรการ ของหน่วยงานภายในคณะ วิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการให้บริการและเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

  1. บริการจัดการระบบเครือข่ายในระดับคณะฯ อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  2. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียน การสอนและการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหาร และ ธุรการในระดับคณะฯ เพื่อนำไปสู่ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
  4. ให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการชุมชน

คำขวัญ

เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจบริการ สู่มาตรฐานสากล

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์, Engineering Computer Services