เมนูการใช้งาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวเกสินี พัฒนพิสุทธิ์
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ

pkaesine@eng.psu.ac.th
โทร.749934

นายธวัช วราไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

thawat.va@psu.ac.th
โทร.749931

นางลภัสรดา ศิริไพบูลย์ สงสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

slaphatrada@eng.psu.ac.th
โทร.749932

นายราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

bratchasak@eng.psu.ac.th
โทร.749933

นายไกรสุวรรณ หยางทกูร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ykraisuwan@eng.psu.ac.th
โทร.749937

นายวรรษิษฐ์ ศิริลักษณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

wansit@coe.psu.ac.th
โทร.749936

นายพงษ์พันธ์ จันทราช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

jpongpun@eng.psu.ac.th
โทร.749931

นายปิยะวัชร์ จูงศิริ
หัวหน้างานจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

pi@eng.psu.ac.th
โทร.7099

นายกฤษณะ คีรีวัลย์
ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 6

kkritsan@eng.psu.ac.th
โทร.749938

นายคมเนตร์ เพชรแก้ว
ช่างอิเล็คทรอนิกส์

komnat@eng.psu.ac.th
โทร. 749939, 7095

นายอนุสิษฐ จันทลักขณา
เจ้าหน้าที่โสตฯ

janusit@eng.psu.ac.th
โทร. 7094

นายพงศธร โชโต
เจ้าหน้าที่โสตฯ

cpongsat@eng.psu.ac.th
โทร. 7094

นายจำนงค์ แก้วดี
เจ้าหน้าที่โสตฯ

kjumnong@eng.psu.ac.th
โทร. 7094

นายชัยยุทธ จูห้อง
เจ้าหน้าที่โสตฯ

jchaiyut@eng.psu.ac.th
โทร. 7094

นายวันชัย แซ่ลิ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

swanchai@eng.psu.ac.th
โทร. 7094

นางสาวพัฒนาวดี ศิวติณฑุโก
หัวหน้างานบริหารโครงการ

spattana@eng.psu.ac.th
โทร. 7449935

นางสาวกนกวรรณ ชนินทรสงขลา
นักวิชาการอุดมศึกษา

nym@eng.psu.ac.th
โทร. 7094