เดิมชื่อฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม เป็นหน่วยงานกลางที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยมีภาระรับผิดชอบเป็นผู้จัดการและดูแล ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหลัก ของคณะวิศวกรรม ศาสตร์ สนับสนุนการบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง ด้านการเรียน/การสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/งานบริหารและงานธุรการ ของหน่วยงานภายในคณะ วิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการปรับโครงสร้างภายในคณะฯ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรม