หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรมศาสตร์

pkaesine@eng.psu.ac.th