เมนูการใช้งาน

บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม 1

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งาน 100 ชุด
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน 1 ชุด
 • กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด
 • จอภาพ 2 ชุด
 • โปรเจ็คเตอร์ 2 ชุด
 • เครื่องขยายเสียง 1 ชุด
 • Internet แบบสาย
 • Internet ไร้สาย PSU WiFi (802.1x)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม 2

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งาน 60 ชุด
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน 1 ชุด
 • กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด
 • จอภาพ 1 ชุด
 • โปรเจ็คเตอร์ 1 ชุด
 • เครื่องขยายเสียง 1 ชุด
 • Internet แบบสาย
 • Internet ไร้สาย PSU WiFi (802.1x)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม 3

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งาน 66 ชุด
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน 1 ชุด
 • กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด
 • จอภาพ 1 ชุด
 • โปรเจ็คเตอร์ 1 ชุด
 • เครื่องขยายเสียง 1 ชุด
 • Internet แบบสาย
 • Internet ไร้สาย PSU WiFi (802.1x)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม 4

 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน 1 ชุด
 • ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับผู้ใช้งาน
 • สามารถนำ Notebook ส่วนตัวมาใช้งานได้
 • มีจุดปลักไฟ บริการ
 • กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด
 • จอภาพ 1 ชุด
 • โปรเจ็คเตอร์ 1 ชุด
 • เครื่องขยายเสียง 1 ชุด
 • Internet แบบสาย
 • Internet ไร้สาย PSU WiFi (802.1x)

บริการเครื่องพิมพ์ Laser Jet (ขาวดำ)

อัตราค่าบริการ

สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขนาด A4 ราคา 0.5 บาท/หน้า
ขนาด A3 ราคา 3 บาท/หน้า

สำหรับบุคคลทั่วไป

ขนาด A4 ราคา 2 บาท/หน้า
ขนาด A3 ราคา 5 บาท/หน้า

วันและเวลาในการให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

จันทร์-ศุกร์
9.00-20.30 น.

ช่วงปิดภาคการศึกษา/ภาคฤดูร้อน

จันทร์-ศุกร์
9.00-16.30 น.

หมายเหตุ

 1. ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. งดให้บริการ (นอกเวลาราชการ) ในช่วงที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอน
 3. งดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ ยกเว้นในช่วงที่มีการเรียนการสอน