งานจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

pi@eng.psu.ac.th

ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 6

kkritsan@eng.psu.ac.th

ช่างอิเล็คทรอนิกส์

komnat@eng.psu.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

swanchai@eng.psu.ac.th