วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการให้บริการและเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ
  1. บริการจัดการระบบเครือข่ายในระดับคณะฯ อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  2. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียน การสอนและการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหาร และ ธุรการในระดับคณะฯ เพื่อนำไปสู่ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
  4. ให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการชุมชน
ปณิธาน

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ค่านิยมองค์กร: S M A R T
  • S Strive for Success มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
  • M Mankind คำนึงถึงเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  • A Attitude มีทัศนคติที่ดี
  • R Responsibility มีความรับผิดชอบ
  • T Teamwork มีการทำงานเป็นทีม