ที่ตั้งกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลางฯ

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ชั้น 3 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร
  • 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ช่องทางติดต่อ

  •  +667428-7094

    mail_outline

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.