เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ผมและทีมงานฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้เป็นวิทยากรในการทำ Workshop เรื่อง "การพัฒนา API Services ด้วย Strapi ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยโดยไม่ต้องเขียนโค้ด(Low-code)"

สำหรับที่มาของหัวข้อนี้นั้นก็มาจากผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศบนสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส ที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มีการพัฒนาและใช้งานมากว่า 5 ปีแล้ว ได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบวิธีในการพัฒนา Application ด้วยเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ สำหรับครั้งนี้ได้ผลการตอบรับจากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วม Workshop ในครั้งนี้

เนื้อหาใน Workskop นี้จะเน้นการพัฒนา API เซอร์วิสทางด้านการจัดการข้อมูลเป็นหลัก เพื่อนำ API ไปพัฒนาเป็น Web App หรือ Mobile App ต่อไป สำหรับการพัฒนา API ด้วย Strapi นั้นเราไม่จำเป็นต้องเขียน code เลยเราเพียงออกแบบโครงสร้างข้อมูลและกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานเท่านั้น และยังปรับแต่งเพิ่มเติม API ตามความต้องการของเราก็สามารถทำได้

ผมในฐานะวิทยากรหลักในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางเจ้าภาพสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.)ผู้จัดงานในครั้งนี้ ที่ให้ผมและทีมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ถ่ายทอดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมต่อไป

 

ภาพบรรยากาศในการฝึกอบรม

 

Slide

นายธวัช วราไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์