Slide
การเชื่อมต่อ PSU WiFi
Laptop / Notebook / PC
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย PSU WiFi สำหรับบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา
Slide
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 10
Step-by-Step Guide

แนะนำขั้นตอนการเชื่อมต่อ

คลิกที่ไอคอนรูปโลก บริเวณมุมขวาด้านล่างของหน้าจอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิด Wi-Fi ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยสังเกตุจากสีของปุ่ม Wi-Fi จะต้องไม่เป็นสีเทา

เลือกชื่อ WiFi Access Point ชื่อ PSU WiFi 5GHz หรือ PSU WiFi (802.1x) เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกที่ชื่อ WiFi ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Connect ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้ระบบเชื่อมต่อ WiFi อัตโนมัตให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม เอาเครื่องหมายออกไป

กรอกชื่อผู้ใช้งานด้วย PSU Psssport ในช่อง Username เช่น prasit.pa หากเป็นนักศึกษาให้ใช้รหัสนักศึกษาได้เลย เช่น 6410101234 เมื่อกรอกทั้ง Username และ Password เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK รายละเอียดการใช้งาน https://passport.psu.ac.th

เมื่อแสดงสัญลักษณ์ WiFi แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว

คลิกปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อ ระบบจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อให้อย่างต่อเนื่องทันทีเมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ ที่มี PSU WiFi ในชื่อเดียวกัน

Slide
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 11
Step-by-Step Guide

แนะนำขั้นตอนการเชื่อมต่อ

คลิกที่ไอคอนรูปโลก บริเวณมุมขวาด้านล่างของหน้าจอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิด Wi-Fi ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยสังเกตุจากสีของปุ่ม Wi-Fi จะต้องไม่เป็นสีเทา

เลือกชื่อ WiFi Access Point ชื่อ PSU WiFi 5GHz หรือ PSU WiFi (802.1x) เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกที่ชื่อ WiFi ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Connect ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้ระบบเชื่อมต่อ WiFi อัตโนมัตให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม เอาเครื่องหมายออกไป

กรอกชื่อผู้ใช้งานด้วย PSU Psssport ในช่อง Username เช่น prasit.pa หากเป็นนักศึกษาให้ใช้รหัสนักศึกษาได้เลย เช่น 6410101234 เมื่อกรอกทั้ง Username และ Password เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK รายละเอียดการใช้งาน https://passport.psu.ac.th

เมื่อแสดงสัญลักษณ์ WiFi แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว

คลิกปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่อ ระบบจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อให้อย่างต่อเนื่องทันทีเมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ ที่มี PSU WiFi ในชื่อเดียวกัน

Slide
สำหรับระบบปฏิบัติการ Ubuntu
Step-by-Step Guide

แนะนำขั้นตอนการเชื่อมต่อ

คลิกที่ไอคอน มุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้นคลิก Wi-Fi Settings เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2

เลือกชื่อ WiFi Access Point ชื่อ PSU WiFi 5GHz หรือ PSU WiFi (802.1x) เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกที่ชื่อ WiFi ที่ต้องการ

ให้ตั้งค่าตามนี้
Authentication : ให้เลือกเป็น Protected EAP (PEAP)
คลิก No CA certificate is required
กรอก PSUPassPort ในช่อง Username / Password ตัวอย่างเช่น prasit.pa หากเป็นนักศึกษาให้ใช้รหัสนักศึกษาได้เลย เช่น 6410101234 เมื่อกรอกทั้ง Username และ Password เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Connect
รายละเอียดการใช้งาน https://passport.psu.ac.th

หากการเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงเครื่องหมาย ในชื่อ Wi-Fi ที่เราทำการเชื่่อมต่อ เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi

Slide
สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS
Step-by-Step Guide

แนะนำขั้นตอนการเชื่อมต่อ

คลิกที่ไอคอน เลือกชื่อ WiFi Access Point ชื่อ PSU WiFi 5GHz หรือ PSU WiFi (802.1x)

ตั้งค่าการเชื่อมต่อดังนี้
Mode : ให้เลือกเป็น Automatic
Username / Password : กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านด้วย PSUPassPort ของตนเอง ตัวอย่างเช่น หากเป็นบุคลากร somkid.d หรือ 64101025488 ในกรณีเป็นนักศึกษา รายละเอียดการใช้งาน https://passport.psu.ac.th

ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่ามีการเชื่อมต่อด้วย Certificate ให้คลิกปุ่ม Continue เพื่อทำการเชื่อมต่อ

หากมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการ Update Certificate ให้กรอก User Name และ Paasword ที่ตนเองกำหนดไว้ในตอนติดตั้งระบบปฏิบัติการ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Update Settings เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi