Digital Media Team

"พวกเราคือทีมงานแห่งการสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัลมืออาชีพ"

ควบคุมงานการถ่ายทอดสด LIVE MIX and Control

swanchai@eng.psu.ac.th

ควบคุมระบบภาพและเสียง

jchaiyut@eng.psu.ac.th

ตากล้อง ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ

cpongsat@eng.psu.ac.th

ตากล้อง ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ

kjumnong@eng.psu.ac.th

เกี่ยวกับเรา

พวกเราคือทีมงานที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานและผลิตสื่อในยุคดิจิทัล เช่น การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live หรือ YouTube Live / Info Graphic / Motion Video / Animation

ตัวอย่างผลงาน  นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานที่เราสร้างสรรค์

ถ่ายภาพของที่ระลึก

ของที่ระลึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. สนใจสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สนใจสั่งซื้อ

สร้างสรรค์สื่อประเภท Motion Video

วิดีโอนำเสนอการส่งข้อความในรูปแบบ PUSH Notification ไปยัง PSU INTANIA BUDDY โมบายแอพของนักศึกษาที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรรม และทีมงานร่วมกันพัฒนา

วิดีโอโปรโมทงาน ENGINEERING RUN

ใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบ frame by frame และภาพนิ่งกับฉาก green screen ตัดต่อด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro สนใจสมัครงานวิ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ที่ https://running.eng.psu.ac.th

ผลงานการถ่ายทอดสด LIVE Streaming ในรอบปีนี้